Директор Лидија Хутовић

Секретар Аида Маричић

Руководилац финансијско рачуноводствених послова Вера Ђуровић

Документа:

Извештај о извршеном спољашњем вредновању Предшколске установе „Чика Јова Змај“ Вождовац

Стандарди квалитета рада предшколских установа

План рада предшколске установе „Чика Јова Змај“ Вождовац за радну 2020/21. годину

Извештај о раду предшколске установе „Чика Јова Змај“ Вождовац за радну 2019/20. годину

Извештај о раду директора предшколске установе „Чика Јова Змај“ Вождовац за радну 2019/20. годину

Предшколски програм предшколске установе „Чика Јова Змај“ за радну 2019/20. годину

Извештај о раду предшколске установе „Чика Јова Змај“ Вождовац

Извештај о раду директора предшколске установе „Чика Јова Змај“ септембар 2018 - август 2019. године

План рада предшколске установе „Чика Јова Змај“ Вождовац за радну 2019/20. годину

Статут предшколске установе „Чика Јова Змај“ Вождовац

Извештај о раду предшколске установе „Чика Јова Змај“ Вождовац за радну 2017/18. годину

Извештај о раду директора предшколске установе „Чика Јова Змај“ Вождовац за радну 2017/18. годину

Извештај о раду управног одбора предшколске установе „Чика Јова Змај“ Вождовац за радну 2016/17. годину

План рада предшколске установе „Чика Јова Змај“ Вождовац за радну 2018/19. годину

Предшколски програм предшколске установе „Чика Јова Змај“ Вождовац за радну 2018/19. годину

Развојни план предшколске установе „Чика Јова Змај“ Вождовац 2018 - 2020. године

Акциони план развојног плана предшколске установе „Чика Јова Змај“

Информатор предшколске установе „Чика Јова Змај“ Вождовац

Информација о записницима просветне инспекције

Биланс стања за 2017. годину

Биланс прихода и расхода за 2017. годину

Извештај о извршењу буџета за 2017. годину

Извештај о новчаним токовима за 2017. годину

Извештај о капиталним издацима и примањима за 2017. годину

Ребаланс финансијског плана за 2018. годину

Одлука о ребалансу финансијског плана за 2017. годину

Финансијски план за 2018. годину

Одлука о усвајању финансијског плана за 2018. годину